<<
>>

Приложение I. Терминыυπόμνημα, υπομνηματίζω у Марина в Vita Procu.

У Марина (V. Prodi, XII) мы читаем: ΑvαγL vωσκeι[178] (βcil. Πρόκλο?) oδv παρά τούτω (scil.

Πλουτάρχω τω Neστopioυ) ’АрютотєХои? π∈pl φυχηs∖Πλάτωνος* δώ Φαίδωνα. Πρo6τpeπe δέ αύτδν δ μέγας (scil. Πλούταρχο?) καί άπογράφ^σθαι τά λeγ6μeva,τη φιλοτιμία του veoυ όργάνω χpωμevo?, καί φάσκων δτι, συμπληρωθώντων αύτώ των σχολίων, έσται καί Πρόκλου ίπτομνήματα φ∈p6μ∈vα ∈L? τδν Φαίδωνα. Это место имеет значение для уяснения соотношения между устным и письменным истолкованием философских текстов в Афинской школе. Очевидно из приведённого свидетельства, что составлению комментария (υπομνήματα) предшествовало чтение (άνάγνωσι?) и обсуждение произведения (τά λeγ0μcva) с профессором, составление записей-конспектов (σχόλια) этих обсуждений, наконец, придание им законченной формы (συμπληρωθώντων των σχολίων), после чего и появляется комментарий в его подлинном виде (υπομνήματα).
Устное истолкование здесь предшествует письменному, а последнее является лишь приведением в законченную литературную форму обсуждавшегося на «семинаре». Можно установить следующее равенство ίπτομνήματα = συμπληρωθώντα σχόλια.

Далее Марин сообщает (XIII): Ό δώ (sdl. Πρόκλο?) άγρύπνω те τη άσκήσει. καί eπιμeλeiμ χρώμενο? νύκτωρ те κal μeθ ’ήμέραν, καί τά λeγ0μeva συνοπτικό? κal μeτ, ⅛πικpiσeω? Αναγραφόμενο?, τοσοϋτον έν ού πολλω χρόνω έποδίδου, ώ?τε όγδοον κal elκoστov ώτο? άγων, άλλα те πολλά συνέγραψε καί τά el? Τίμαιον, γλαφυρά δντω? καί ώπιστήμη? γώμοντα ίπτομνήματα. Здесь сохраняется та же схема, что и в предыдущем месте: вначале следует обсуждение прочитанного текста (τά λeγ0μeva), затем критическое обдумывание всего в целом (συνοπτικό? κal μeτ ’ ώπίκρίσεω?), наконец, запись

(Αναγραφόμενος) и появление самого комментария (υπομνήματα).

Получаем «формулу»: υπομνήματα = τά λeγ0μeva, A Αναγράφεται συνοπτικώς κal μετ ’ έπικρίσεως.

BXXVI главе Марин пишет: λαβών δ ’ ούν.,.παρά του καθηγεμόνος τάς Αφορμάς, κal μετ’ έκεΐνον τοΐς τ∈ εLς,Opφεa αύτου ύπομνήμασί έπιμελώς έντυγχάνων, κal τοΐς Πορφυρίου καί Ίαμβλίχου μυpiθLς δσοις elς τά λόγια συγγράματα, αύτοΐς те τοΐς θetoιs λoγloLς έντρεφόμενος, έπι τάς άκροτάτας τών άρετών, ώς πρδς άνθρωπίνην ψυχήν, ανεδραμεν, &ς 6ένθους ’Ιάμβλιχος bπepφυως θεουργικάς άπεκάλεσεν.

Kal τάς τών πρό αύτου φιλοσόφων εξηγήσεις συνελών μeτά της προσηκούσης επLκptσεως έξεπόνησεν, τάς те άλλας Χαλδαϊκάς υποθέσεις καί τά μέγιστα τών ύιτομνημάτων elς τά θεοπαράδοτα λόγια κατεβάλετο, έν πέντε δλοΐς έτεσιν αύτά συμπληρώσας κτλ. При составлении собственных комментариев (здесь на Оракулы) Прокл исходил, во-первых, из устной традиции своей школы (λαβών παρά του καθηγεμόνος τάς άφορμάς), во-вторых, из опубликованных комментариев Сириана (μετ ,εκείνον τοΐς те elς Όρφέα αύτου ύπομνήμασί έπιμελώς έντυγχάνων), в-третьих, из работ (συγγράματα) и содержащихся в них толкований (έξηγήσείς) Порфирия и Ямвлиха, которые он критически переработал (μετΑ της προσηκούσης έπικρίσεως έξεπόνησεν), в-четвёртых, самими Оракулами (αύτοΐςте τoις θeioις λoγtθLς έντρεφόμενος).
В результате получились изложения (υποθέσεις) и собственно комментарии на Оракулы (τά μέγιστα τών ύπομνημάτων elς τά θεοπαράδοτα λόγια). От собственно ύπομνήματα надо отличать сочинения или работы (συγγράματα), толкования (έξηγήσείς), изложения (υποθέσεις).

В XXVII главе: Άναγινώσκων δ ’έγώ (scil. Μαρίνος) πoτe παρ’ αύτώ τά Όρφέως, καί ού μόνον τά παρά τώ Ίαμβλίχω καί Συριανώ άκούων έν ταις εξηγήσεσιν, άλλά πλeιω те άμα κal προςφυέστερα τη θεoλoγtqι, ήτησα τδν φιλόσοφον μηδέ την τοιαύτην ένθεον πoiησLv άνεξήγητον εάσαι, bπoμvημaτtσaσθaL δέ καί ταύτην έvτeλέστepov.

...πεισθέντος Aγaθoει~ δεστάτου, καί παραγράψαντος τοΐς μετώποις τών ύπομνημάτων (scil. Συριανού), έσχομεν συναγωγήν elς ταύτόν άπάντων, καί έγένετο elς

Όρφέα αύτφ σχόλια καί υπομνήματα στίχων ούκ όλίγων κτλ. Снова Υπομνήματα — то, что возникает в результате совместного чтения ( άναγινώσκων παρ’ αύτω), но здесь Марин почти отождествляет «быть истолкованным» и «быть прокомментированным» (μηδέ την τοιαύτην i∙vθeov ποίησιν άνεξήγητον eασαι, Υπομνηματίσασθαι δέ καί ταύτην ∈vτeλ0στepov). Поскольку этот комментарий к Орфею самому Проклу было запрещено писать сновидениями и Марин лишь хитростью добился, чтобы тот в комментариях Сириана на Орфея пометил, что ему нравится, то в результате получились записи и комментарии (σχόλια κal Υπομνήματα), поскольку законченной литературной формы они не имели, однако по своему содержанию они превосходили просто записи (σχόλια).

И, наконец, в XXXVIII главе: πepl τών συγγραμμάτων τοσοϋτον έρώ, δτι del μαντών άλλων πάντων πpoeτiθeι τά el? τόν Τίμαιον Υπομνήματα, ήρέσκετο δ£ πάνυ καί тої? el? θeatτητov.

<< | >>
Источник: Бугай Дмитрий Владимирович. Прокл Диадох как комментатор Платона. Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук. Москва - 2001. 2001

Еще по теме Приложение I. Терминыυπόμνημα, υπομνηματίζω у Марина в Vita Procu.:

 1. Сущность — возможность — действительность (ούσία ~ δύναμίς - 0V0pγ∈Lα).
 2. Пребывание — исхождение — возвращение (μονή ~~ πρόοδος* — Επιστροφή).
 3. Причастность (μ4θ∈(μς")∙
 4. Приложение
 5. Приложение.
 6. Дополнительная литература к Приложению
 7. 2.2. Школа Аттика и комментирование Платона.
 8. Демоны, которым мы достались по жребию.
 9. Учение о красоте и триада благо-мудрость-красота.
 10. Филолай: проблемы интерпретации
 11. 3.8.4. Демонические потенции.
 12. Особенности раннепифагорейского понимания порядка
 13. Потомство единого: к феномену повторения единиц
 14. Демон Сократа.